عمومیکسب و کار ویژه

تست MBTI 2023: آخرین نسخه این تست را امتحان کنید

 تست شخصیت شناسی MBTI چیست؟

تست شخصیت شناسی MBTI از حروف اختصاری پدیدآورندگان آن یعنی کاترین بریگز (B) و ایزابل مایرز (M) گرفته شده است. تست MBTI نوعی آزمون روانشناسی در حوزه شخصیت شناسی است که افراد را به 16 تیپ شخصیتی مختلف طبقه بندی می‌کند. هر کدام از این تیپ‌های شخصیتی خصوصیات اخلاقی خاصی دارند که با هم متفاوت می‌شوند. به همین علت توانمندی‌های خاصی پیدا می‌کنند که ممکن است برای انجام یک کار ایده آل و یا نامناسب باشند.

تیپ های شخصیتی تست MBTI کدامند؟

در این نظریه شخصیت شناسی شانزده تیپ شخصیتی بر اساس ترجیحات شخصی شناسایی شده است که شامل موارد ذیل می باشد:

انجام تست شخصیت شناسی MBTI چه کمکی به ما می کند؟

چطور تست MBTI به وجود آمد؟

ایده طبقه‌بندی افراد بر اساس روانشناسی شخصیت مربوط به جنگ جهانی دوم بود که می خواستند افراد را به سرعت و بالاترین بهره‌وری به کار بگمارند. دو مشکل در آن زمان وجود داشت که ایزابل مایرز باید آن ها را رفع میکرد. اولین مشکل وجود تبعیض در واگذاری کارها به افراد بود و مشکل دوم این بود که افراد از روی میهن پرستی کاری را در جنگ قبول کرده بودند و این باعث میشد، گاهی از عهده کاری که به ایشان داده شده بود، بر نیایند. مایرز که در آن زمان روانشناس بود بر این عقیده بود که اگر افراد خود و دیگران را بهتر بشناسند و درک کنند، بسیاری از تبعیض‌ها و اشتباهات در استخدام‌ها کاهش پیدا می‌کند و افراد از شغل‌هایی که از روش خودشناسی پیدا کنند بیشتر لذت خواهند برد. او با کمک مادر خود و بسیاری دیگر، با استفاده از نظریات روانشناس معروف آن دوران یعنی پروفسور یونگ ، مدل شخصیت شناسی MBTI را به وجود آورد. شیوه امروزی تست MBTI یا myers briggs test برای اولین بار در سال 1962 ارائه شد.

تست MBTI، یک پرسش‌نامه روان‌سنجی فردی است که برای شناسایی نوع شخصیت، نقاط قوت و اولویت‌های افراد طراحی شده است. این تست توسط ایزابل مایرز (Isabel Myers) و مادرش کاترین بریگز (Katherine Briggs) و بر اساس کارشان بر روی تئوری کارل یونگ (Carl Jung) درمورد انواع شخصیت تهیه شده است.

تست شخصیت MBTI چه چیزی را در افراد می سنجد؟

تست MBTI افراد را در 8 بخش مختلف مورد سنجش قرار میدهد و نتیجه را به صورت 4 بعدی که بیشترین امتیازات را کسب می‌کنند گزارش می‌دهد. در ذیل به ابعاد مختلفی که تست MBTI آن‌ها را مورد سنجش قرار می دهد، می پردازیم.

تست هوش کتل نوعی تست غیر کلامی (تصویری) نابسته به فرهنگ است که به منظور اندازه‌ گیری هوش سیال طراحی شده است.

چهار بعد شخصیت شناسی که در  آزمون MBTI مورد بررسی قرار می گیرند عبارتند از

 1. برونگرایی یا درونگرایی در تست MBTI : برونگرا (E) یا درونگرا (I) مشخص می کند که فرد چگونه انرژی می گیرد. دریافت انرژی شخص از طریق ارتباط با دیگران بدست می آید یا در خلوت و تنهایی.شیوه کسب انرژی را توسط شما نشان می دهد، یعنی آیا به منابع بیرونی یا داخلی کسب انرژی توجه دارید؟
 2. حسی یا شهودی در تست MBTI :حسی (S) یا شهودی (N) مشخص می کند که فرد معمولاً چگونه به جمع آوری اطلاعات از محیط می‌پردازد. اطلاعات را از طریق شهود بدست می‌آورد یا از طریق حواس 5 گانه و تجربه. این که به سمت چه جهان بینی گرایش دارید. نحوه جذب و دریافت اطلاعات را در شما نشان می دهد. افرادی که حسی هستند احتمالا از عقل سلیم و تجربیات خود در گذشته برای ارزیابی موقعیت های استفاده می کنند در حالی که افراد دارای تیپ شخصیتی شهودی بیشتر به دیدن تصویر جامع تری از قضیه و الگوها توجه دارند.
 3. احساسی و منطقی در تست MBTI : منطقی (T) یا احساسی (F) مشخص می کند که فرد چگونه قضاوت و تصمیم گیری می‌کند. با این ویژگی شخصیتی، شیوه تصمیم گیری شما مشخص می شود. افراد منطقی تحت هدایت منطق و عقل خود قرار دارند در حالی که افراد احساسی بر ارزش ها، خوبی و احساسات تکیه می کنند. برای تیپ های شخصیتی احساسی، فرآیند تصمیم گیری با توجه به این موضوع صورت خواهد گرفت که تصمیم آن ها چه تاثیری بر دیگران خواهد گذاشت
 4. منعطف و قضاوتی در تست MBTI : قضاوتی (J) یا دریافت گرا (P) مشخص می‌کند که فرد چگونه اقدام می‌نماید. سرعت و زمان انجام تصمیمات و قضاوت های افراد را می‌سنجد. این مورد ارجحیت های فرد در شیوه زندگی را نشان می دهد یا این که شما دوست دارید زندگی تان به چه شکل باشد. تیپ های شخصیتی قضاوتی سازمان یافته و منظم هستند و کار در چارچوب قوانین را دوست دارند. شما می توانید برای بهره مندی از یک برنامه 5 ساله بر روی این نوع افراد حساب باز کنید. تیپ شخصیتی دریافت گرا بیشتر به سمت یک محیط و قالب انعطاف پذیر گرایش دارد و خود را با برنامه ها براساس نیاز وفق می دهد.

روابط MBTI

در تست MBTI هنگامی که شانزده تیپ شخصیتی مشخص می شوند، روابط آن ها نیز با بقیه تیپ های شخصیتی مورد بررسی قرار می گیرد. هر تیپ شخصیتی با بقیه تیپ ها در حالت ایده آل به صورت همزاد خواهد بود هر چه سازگاری آن تیپ با بقیه کمتر شود مدل ارتباطی نیز متفاوت می شود و اختلافات دیدگاه بیشتری خواهند داشت. در جدول زیر سازگاری تیپ های شخصیتی را با هم نشان داده ایم. روابط در MBTI که گاهی آن را سوشینیکس نیز می گویند در ارتباط بین فردی بسیار مهم است. ابزار تست MBTI مدل شخصیت شناسی است که روابط بین افراد و سازگاری آن ها را مشخص می کند. این روابط برای ازدواج و تیم سازی در سازمان ها بسیار کاربرد دارد.

ISFJ ISTJ ESTJ ESFJ ESFP ESTP ISTP ISFP
INFJ 50 45 40 60 85 80 30 35
INTJ 45 50 60 40 80 85 35 30
ENTJ 40 60 50 45 30 35 85 80
ENFJ 70 40 45 50 35 30 80 85
ENFP 85 80 30 35 50 45 40 60
ENTP 80 85 35 30 45 50 60 40
INTP 30 35 85 80 40 60 50 45
INFP 35 30 80 85 60 40 45 50
ISFJ 97 90 55 70 100 95 65 75
ISTJ 90 97 70 55 95 100 75 65
ESTJ 55 70 97 90 65 75 100 95
ESFJ 65 55 90 97 75 65 95 100
ESFP 100 95 60 75 97 90 55 70
ESTP 95 100 75 65 90 97 70 55
ISTP 60 75 100 95 55 70 97 90
ISFP 75 65 95 100 70 55 90 97

 

INFJ INTJ ENTJ ENFJ ENFP ENTP INTP INFP
INFJ 97 90 55 70 100 95 65 75
INTJ 90 97 70 55 95 100 75 65
ENTJ 55 70 97 90 65 75 100 95
ENFJ 65 55 90 97 75 65 95 100
ENFP 100 95 60 75 97 90 55 70
ENTP 95 100 75 65 90 97 70 55
INTP 60 75 100 95 55 70 97 90
INFP 75 65 95 100 70 55 90 97
ISFJ 50 45 40 60 85 80 30 35
ISTJ 45 50 60 40 80 85 35 30
ESTJ 40 60 50 45 30 35 85 80
ESFJ 70 40 45 50 35 30 80 85
ESFP 85 80 30 35 50 45 40 60
ESTP 80 85 35 30 45 50 60 40
ISTP 30 35 85 80 40 60 50 45
ISFP 35 30 80 85 60 40 45 50

تست MBTI شامل چه تیپ های شخصیتی است؟

از ترکیب عوامل فوق ، 16 تیپ شخصیتی MBTI بوجود می‌آید. نام‌های این تیپ‌های شخصیتی از کلماتی درست شده است که فرد بالاترین امتیاز را در آن عامل کسب میکند. بدین معنی که فردی که ESFJ است یعنی او برونگرا (E) حسی (S) احساسی (F) و قضاوتگرا (J) است. در جدول زیر  تیپ های شخصیتی MBTI آورده شده برای آشنایی با آن ها می توانید روی هر کدام از تیپ های شخصیتی کلیک کنید و مطالب مربوط به آن را بخوانید.

تست MBTI |تست mbti آنلاین

نکته‌ی ابعاد تیپ شخصیتی MBTI ، در این است که هر فرد در هر یک از این فاکتور ها، رفتارهایی دارد و درصدی از شخصیت وی را تشکیل می‌دهد، ولی نسبت بیشتر و ترجیحات شخص، باعث می‌شود در تیپ شخصیتی خاصی جای بگیرد. به طور نمونه، در گراف های ارائه شده در تست و تایپ مشاهده خواهید کرد که هر شخص به طور مطلق از یک بعد شخصیتی ، امتیاز نگرفته بلکه در هر زمینه درصدی از امتیازها بین دو فاکتور تقسیم شده و در نهایت یک طرف درصد یا ترجیح بیشتری به خود اختصاص می‌دهد.

اگر در بخش نتایج تست MBTI ، آزمون MBTI به شما چندین شخصیت ارائه دهد و برخی فاکتورها مساوی گردد، توصیه میشود آزمون MBTI را مجدداً انجام دهید.

کاربرد تست mbti در شخصیت شناسی

تست شخصیت شناسی MBTI در مشاوره‌های ازدواج، مشاوره‌های شغلی، منابع انسانی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. در چند سال اخیر رویکرد های استفاده این تست در استخدام کاهش یافته و بیشتر در حوزه نگهداشت نیرو و تیم سازی از تست MBTI استفاده می‌شود. به هر حال تست MBTI یکی از شناخته شده‌ترین تست‌های شخصیت شناسی است که افراد می‌توانند از آن برای خودشناسی نیز استفاده نمایند. تست و تایپ معتقد است که میتوان با بکارگیری نتیجه‌ی چندین تست روانشناسی معتبر در کنار یکدیگر، پاسخ های ناشی از رویکرد نادرست در پاسخ دادن به گزینه ها، از جمله “من ایده آل” یا “من گذشته” را کشف و به شناخت واقعی، نزدیک‌تر شد. توانایی شناخت “من واقعی”، تیپ شخصیتی و مَشرب فرد مقابل در مذاکرات، کارهای تیمی و توسعه‌ی روابط فردی و بین فردی، در حوزه‌ی کسب و کار، تحولی شگرف ایجاد خواهد نمود.

نکاتی در رابطه با تحلیل تست MBTI 

روایی و پایایی آزمون شخصیت شناسی MBTI در سایت تست و تایپ

روایی و اعتبار (پایایی) آزمون MBTI در بررسی‌ها 0/75 به دست آمده و اعتبار تست MBTI فعلی بالاتر از 0/8 بوده است و بررسیهای بالینی و مشاهداتتست MBTI یا مایرز-بریگز (Myers-Briggs)، یک تست شخصیت شناسی است که نوع شخصیت فرد و حالات رفتاری مورد ترجیح او را تعیین می‌کند. این آزمون، تمامی افراد را در 16 گروه شخصیتی مختلف جای می‌دهد و درون‌گرایان را از برون‌گرایان، حسی را از شهودی، فکر‌کننده را از احساس‌کننده و قضاوت‌کننده را از درک‌کننده، تمیز می‌دهد. در ادامه، توضیح می‌دهیم که تست MBTI چیست و چه نقشی در فرایند استخدام نیرو دارد. لازم به ذکر است که شما می‌توانید به صورت رایگان در سایت کاریابی و استخدام جاب ویژن، در تست خودشناسی ام بی تی آی شرکت کنید.

تست MBTI چیست؟

تست MBTI یا تست شخصیت مایرز برگ، یک پرسشنامه‌ی خوداظهاری است که برای شناسایی تایپ شخصیتی، نقاط قوت و ترجیحات فرد مورد آزمون، طراحی شده است. این پرسشنامه در زمان جنگ جهانی دوم، توسط ایزابل مایرز و مادرش، کاترین بریگز و براساس نظریه‌ی تیپ‌های شخصیتی معرفی شده توسط روانشناس برجسته، کارل یانگ، توسعه پیدا کرد. هدف آزمون MBTI این است که فرد، خودش و نقاط ضعف و قوتش را بهتر بشناسد.

تئوری تیپ‌های شخصیتی کارل یانگ، افراد را به چهار دسته تقسیم می‌کند:

 • ممکن است رو‌به‌رو شدن با دیگران، مسائل، ایده‌ها و اطلاعات برای شما راحت باشد
 • ممکن است رو‌به‌رو شدن با واقعیت‌ها و احتمالات برای شما راحت باشد
 • ممکن است روبه‌رو شدن با منطق، حقیقت، ارزش‌ها و روابط برای شما راحت‌تر باشد
 • ممکن است زندگی مدیریت‌شده‌تری را بپسندید و با جریان پیش بروید

در تست MBTI اصلی، تمامی این ترجیحات سنجیده می‌شوند تا تیپ شخصیتی شما، مشخص شود. این تست، پر‌کاربردترین تست شخصیت شناسی در دنیا است. شرکت‌ها از آزمون مایرز-بریگز برای اینکه بدانند چگونه باید از کارکنان خود حمایت کنند، کدام افراد را استخدام نمایند و کدام افراد برای پست‌های مدیریتی مناسب هستند، استفاده می‌کنند.

آزمون MBTI چگونه کار می‌کند؟ 

در تست MBTI، افراد در 16 دسته‌ی شخصیتی مختلف قرار می‌گیرند که این 16 دسته، از ترکیب 8 تیپ شخصیتی مختلف معرفی شده توسط کارل یانگ، ایجاد شده‌اند. این 8 تیپ شخصیتی عبارتند از:

 • درون‌گرا (I) یا برون‌گرا (E): درون‌گرایان اشخاصی درون‌نگر و تفکرگرا هستند که از روابط اجتماعی معدود اما عمیق یا از تنهایی لذت می‌برند. برون‌گرایان، افرادی برون‌نگر و عمل‌گرا هستند که از روابط اجتماعی متعدد، هرچند سطحی، لذت می‌برند.
 • حسی (S) یا شهودی (N): افراد حسی، توجه زیادی به واقعیت و به ویژه مشاهدات حسی خودشان دارند. این افراد تمایل دارند روی واقعیت‌ها و جزئیات آن‌ها تمرکز کنند. در مقابل، افراد شهودی، تمایل دارند روی چیزهایی مثل الگوها و برداشت‌ها تمرکز کنند. آن‌ها از فکر کردن در رابطه با احتمالات و تصور آینده، لذت می‌برند.
 • منطقی (T) یا احساسی (F): انسان‌های منطقی، تأکید بیشتری روی واقعیات و داده‌های تجربی دارند و در هنگام تصمیم‌گیری، قاطع، منطقی و بی‌طرف هستند. افراد احساسی، در هنگام تصمیم گیری، دیگران و احساساتشان را مورد توجه قرار می‌دهند.
 • قضاوتی (J) یا ادراکی (P): شخصیت‌های قضاوتی، تصمیمات ساختارمند و محکم را می‌پسندند و افراد ادراکی، منعطف‌تر و سازگارپذیرتر هستند.

بر این اساس، در آزمون مایرز-بریگز، 16 تیپ شخصیتی مختلف از ترکیب تیپ‌های شخصیتی یانگ، تعریف می‌شود که عبارتند از:

 • ISTJ (بازرس): درون‌گرا، حسی، منطقی، قضاوتی
 • ISTP (چیره‌دست): درون‌گرا، حسی، منطقی، ادراکی
 • ISFJ (مدافع): درون‌گرا، حسی، احساسی، قضاوتی
 • ISFP (هنرمند): درون‌گرا، حسی، احساسی، ادراکی
 • INFJ (حامی): درون‌گرا، شهودی، احساسی، قضاوتی
 • INFP (میانجی): درون‌گرا، شهودی، احساسی، ادراکی
 • INTJ (معمار): درون‌گرا، شهودی، منطقی، قضاوتی
 • INTP (اندیشمند): درون‌گرا، شهودی، منطقی، ادراکی
 • ESTP (متقاعد کننده): برون‌گرا، حسی، منطقی، ادراکی
 • ESTJ (کارگردان): برون‌گرا، حسی، منطقی، قضاوتی
 • ESFP (عمل‌گرا): برون‌گرا، حسی، احساسی، ادراکی
 • ESFJ (مراقب): برون‌گرا، حسی، احساسی، قضاوتی
 • ENFP (قهرمان): برون‌گرا، شهودی، احساسی، ادراکی
 • ENFJ (بخشنده): برون‌گرا، شهودی، احساسی، قضاوتی
 • ENTP (شکاک): برون‌گرا، شهودی، منطقی، ادارکی
 • ENTJ (فرمانده): برون‌گرا، شهودی، منطقی، قضاوتی

به گفته‌ی بنیاد مایرز-بریگز، در تحلیل تست MBTI باید دقت داشته باشید که تمامی این تیپ‌های شخصیتی، ارزش یکسانی دارند و هیچ‌کدام از آن‌ها، نسبت به دیگر تیپ‌های شخصیتی، برتری ندارند. به عبارت دیگر، نمی‌توان هیچ کدام از این تیپ‌های شخصیتی را بد یا خوب در نظر گرفت و هر کدام، نقاط ضعف و قوت خود را دارند.

نتیجه‌ی آزمون MBTI چه نقشی در استخدام شدن شما دارد؟ 

حالا که کاملا متوجه شدید که تست MBTI چیست، بد نیست بدانید که بعضی از کارفرمایان، از این تست به عنوان یک تست شخصیت شناسی شغلی برای انتخاب بهترین گزینه برای استخدام استفاده می‌کنند. هرچند تست mbti برای شغل و ترجیحات شغلی هم مورد استفاده قرار می‌گیرد، با این حال، نتیجه‌ی این آزمون نباید به تنهایی، به عنوان ملاکی برای استخدام افراد توسط واحدهای منابع انسانی سازمان‌ها، در نظر گرفته شود. شرکت‌ها در جمع‌کردن یک تیم کاری، باید دقت داشته باشند که شخصیت‌های افراد تیم، تکمیل‌کننده‌ی همدیگر بوده و برای این کار می توانند از تست MBTI فارسی استفاده کنند.

با شرکت در تست mbti رایگان فارسی جاب ویژن، نتایج این تست همزمان با رزومه شما برای کارفرما ارسال می‌شود. برای ساخت رزومه حرفه‌ای می‌توانید از رزومه ساز جاب ویژن استفاده کنید و پس از آن به راحتی و تنها با یک کلیک آن را برای آگهی استخدام مورد نظر خود ارسال کنید.

البته خود کارجویان نیز می‌توانند از نتایج تست mbti آنلاین استفاده کنند و تفسیر آن را به‌صورت آنلاین یا فایل pdf دریافت کنند. تیپ شخصیتی شما در تست MBTI به شما می‌گوید که شما می‌توانید از چه مشاغلی لذت ببرید و در کدام محیط‌ها، خوشحال‌تر خواهید بود.

لینک‌های مرتبط

 

روان‌شناختی نیز روایی آزمون MBTI را تایید کرده است.

منبع : psycho-tests

 

دکمه بازگشت به بالا