عمومی

مهارتی مهم برای تفاهم واقعی با محیط و دیگران

در حقیقت ، توجه به ظاهر نیست ، بلکه به ظاهر بی نقص مربوط می شود. همانطور که توصیه می شود هنگام مکالمه گوش دهید ، توجه به دیدن نیز مهم است. به طور معمول ، فرد فقط آنچه را که عادت به دیدن آن است می بیند و دید دیگری ندارد. حتی وقتی آن را می بیند ، باز هم از آنچه دیده رضایت دارد و از آنچه دیده است از تعابیر سوال برانگیز استفاده نمی کند.

خارج شدن از فلات نیاز به یک رویکرد و توجه جدید و همچنین تمایل به کشف چیز جدید دارد. به انسان احساس فاصله و حیرت و تعجب از کاشف و کاوش می دهد. بسیاری از اختراعات نتیجه علاقه روزانه به آنچه در اطراف آنها می گذرد هستند. چشم انداز ارتباط بین انسان و حوادث را آشکار می کند. همه موجودات زنده جذب یکدیگر می شوند. انسان نیز در مرحله این جاذبه عمومی قرار دارد. وی با توجه به محیط به دیدگاهی جدید به آنچه می خواهد می رسد.

همه مردم و موجودات زنده در دنیا معنای وجودی خود را دارند. همبستگی برای آنها بعد جدیدی در نظر انسان ایجاد می کند و ارتباط و پیام آنها را نشان می دهد. به طور خلاصه ، این از دانش خود ما از آنچه در مورد شخصی یا چیزی می دانیم ناشی می شود و روند فهم را بدون مانع در مسیر واقعی خود قرار می دهد.

دکمه بازگشت به بالا