عمومی

ماکارونی، خانوارهای روستایی و دهک‌های فقیر

از سوی دیگر گزارش های تحقیقاتی نشان می دهد که در سال 1399 حدود 30 درصد از جمعیت شهری زیر خط فقر مطلق بوده اند در حالی که این رقم برای جامعه روستایی بیش از 40 درصد بوده است. تحقیقات بین المللی همچنین اثرات اجتماعی-اقتصادی کرونا را توصیف می کند که در جامعه روستایی بارزتر و عمیق تر است. این بدان معنی است که تأثیر افزایش قیمت آرد و ماکارونی بر جمعیت روستایی (اکنون فقیرتر و بیشتر تحت تأثیر تاج قرار گرفته است) عمیق تر و سنگین تر است.

بر اساس گزارش مرکز آمار، سهم مصرف نان و حبوبات در دهک‌های اول و دوم درآمدی (دهک‌های ضعیف) 30 درصد است که نسبت به دهک‌های دهم و نهم (دهک‌های غنی) که حدود 22 درصد است، بسیار بیشتر است. . از سوی دیگر، قدرت خرید دهک ثروتمند (دهم) 15 برابر بیشتر از قدرت خرید دهک اول (فقیر) است. این بدان معناست که افزایش قیمت آرد و ماکارونی تاثیر عمیق‌تر و سنگین‌تری بر دهک‌های ضعیف درآمدی خواهد داشت.

نتیجه: پیامدهای اقتصادی-اجتماعی افزایش قیمت آرد و ماکارونی (به هر حال) برای دهک های فقیر و جامعه روستایی (در سال های اخیر فقیرتر شده اند و ثبات اجتماعی-اقتصادی کمتر شده است) بسیار شدیدتر و عمیق تر خواهد بود. . .

دکمه بازگشت به بالا